Algemene gebruiksvoorwaarden


Wat is iRun ?

iRun.be is een gratis webservice die opgestart is omdat wij van mening zijn dat de wereld er beter van kan worden als we sporten, en vooral dan, wanneer we samen sporten. iRun.be wil de mogelijkheid bieden opnieuw meer sociaal te gaan leven in deze toch wel individualistische tijd.

Wat is iRun niét ?

Wat we absoluut niét zijn is een datingservice. De nadruk ligt volkomen op het samen lopen en genieten van je sport. Wie liever niet gaat sporten en gewoon nieuwe mensen wil leren kennen verwijzen we met plezier door naar de gespecialiseerde datingservices op het internet.

Wie kan gebruik maken van iRun.be ?

Iedereen die van zijn of haar sport wil genieten is welkom! Om zo verantwoord mogelijk om te gaan met elkaar, wensen wij jongeren onder 16 jaar niet in te schrijven op iRun.be, tenzij ze telkens bij een looptraject vergezeld worden van een volwassene. Het is een onmogelijke zaak dit geval per geval te gaan vergelijken en de verantwoordelijkheid ligt volledig bij de gebruikers van iRun.be zelf.

Het lidmaatschap van iRun.be is persoonlijk en niet overdraagbaar. iRun.be behoudt zich het recht voor leden te weigeren. De aanvrager zal zo snel mogelijk hiervan op de hoogte worden gebracht.

Onze verantwoordelijkheid

We doen onze uiterste best de goede werking van iRun.be te garanderen. De verantwoordelijkheid van het gebruik van iRun.be ligt echter volledig bij de gebruiker zelf en niet bij iRun.be of de ontwikkelaars hiervan. Bij inschrijving op en gebruik van iRun.be verklaart u dat u volledig zelf verantwoordelijk bent voor het al dan niet deelnemen aan looptrajecten. iRun.be kan in geen geval verantwoordelijk gesteld worden voor de daden van uzelf of voor de daden van anderen.

Uw verantwoordelijkheid

U zult iRun niet of op enigerlei wijze gebruiken of doen gebruiken voor onrechtmatige handelingen, het plegen van strafbare feiten en/of voor handelingen die in strijd zijn met algemeen geldende normen en waarden. Hier verstaan we onder meer de volgende handelingen onder: het plegen van inbreuk op intellectuele eigendomsrechten van derden (waaronder begrepen, maar niet beperkt tot: auteursrechten, merkenrechten, rechten uit hoofde van de Europese richtlijn 96/9 inzake de rechtsbescherming van databanken, octrooirechten, modellenrechten); diefstal; de onrechtmatige en/of strafbare verspreiding van geheime of vertrouwelijke informatie; de onrechtmatige of strafbare verspreiding van teksten en/of beeld- en geluidsmateriaal, waaronder racistische uitingen, (kinder)porno, crimineel dataverkeer, beledigende uitingen en zogenaamde. 'mailbommen'; computervredebreuk ('hacken') via iRun.be; vernieling, beschadiging of onbruikbaar maken van systemen of geautomatiseerde werken en software van anderen; het verspreiden van virussen of het anderszins opzettelijk verstoren van communicatie of gegevensopslag; het zich verschaffen van toegang door middel van valse sleutels, valse codes en valse hoedanigheden.

Privacy en bescherming

iRun.be zal nooit uw persoonlijke gegevens zoals email, naam, ... doorspelen aan andere partijen. iRun.be behoudt zich wel het recht om uw gegevens te bewaren voor statistische doeleinden. Zo hebben wij uw gegevens bijvoorbeeld nodig om het totaal aantal gelopen kilometers te berekenen per lid. iRun.be heeft het recht uw gegevens anoniem te gebruiken voor elk mogelijk doeleind. Nooit zullen daarbij uw emailadres of andere persoonlijke gegevens die eigen zijn aan uw identiteit gebruikt worden.